SAT: 1450 | IELTS: 7.0 trúng tuyển Lehigh University (Học bổng 176.000 USD)