fbpx
Tìm kiếm
Close this search box.
Tìm kiếm
Close this search box.

Những từ vựng phổ biến trong bài thi TOEFL (phần 3)

Những từ vựng phổ biến trong bài thi TOEFL (phần 3)

Bài thi TOEFL đòi hỏi bạn phải nắm chắc một lượng lớn từ vựng, đặc biệt là từ vựng học thuật chiếm đa số. Trên thực tế, nếu bạn muốn cải thiện điểm đọc TOEFL và nghe TOEFL nhanh chóng, bạn phải hiểu nội dung của bài viết và hiểu nội dung nghe bằng cách nắm vững các từ vựng cơ bản. American Study xin được tiếp tục chuỗi bài 570 từ cơ bản nhất trong bài thi TOEFL. Với các bạn học sinh có nền tảng yếu có thể cải thiện khả năng đọc, nghe, viết thông qua việc tích lũy các từ này.

Dưới đây là phần 3 trong chuỗi bài 17 ngày học từ vựng TOEFL cấp tốc.

 41. assemble [ə’sembl] v. tập hợp, tổng hợp

 42. assess [ə’ses] v. đánh giá, kiểm tra

 43. assign [ə’sain] v. chỉ định, giao phó

 44. assist [ə’sist] v. trợ giúp, trợ lý

 45. assume [ə’sju:m, ə’su:m] v. giả định, cho rằng

 46. assure [ə’ʃuə] v. đảm bảo, chắc chắn

 47. attach [ə’tætʃ] v. gắn liền, đính kèm

 48. attain [ə’tein] v. đạt được, nhận lấy

 49. attitude [‘ætɪtjuːd, -tuːd] n. thái độ

 50. attribute [ə’tribju:t, ‘ætribju:t] v. thuộc tính, gắn với

 51. author [‘ɔ:θə] n. tác giả, nhà văn

 52. authority [ɔ:’θɔrəti] n. chính quyền, người nắm quyền

 53. automate [‘ɔ:təmeit] v. tự động hóa

 54. available [ə’veiləbl] a. sẵn có, khả dụng

 55. aware [ə’wεə] a. cẩn trọng, nhận thức

 56. behalf [bi’hɑ:f] n. ủy quyền

 57. benefit [‘benifit] n. lợi ích, có lợi

 58. bias [‘baiəs] n. thiên vị, không công bằng

 59. bond [bɔnd] n. mối quan hệ, sự ràng buộc

 60. brief [bri:f] a. ngắn gọn, đơn giản

 

  Nhận tư vấn 1-1

  CÙNG CHUYÊN GIA