fbpx
Tìm kiếm
Close this search box.
Tìm kiếm
Close this search box.

Những từ vựng phổ biến trong bài thi TOEFL (phần 5)

Những từ vựng phổ biến trong bài thi TOEFL (phần 5)

Bài thi TOEFL đòi hỏi bạn phải nắm chắc một lượng lớn từ vựng, đặc biệt là từ vựng học thuật chiếm đa số. Trên thực tế, nếu bạn muốn cải thiện điểm đọc TOEFL và nghe TOEFL nhanh chóng, bạn phải hiểu nội dung của bài viết và hiểu nội dung nghe bằng cách nắm vững các từ vựng cơ bản. American Study xin được tiếp tục chuỗi bài 570 từ cơ bản nhất trong bài thi TOEFL. Với các bạn học sinh có nền tảng yếu có thể cải thiện khả năng đọc, nghe, viết thông qua việc tích lũy các từ này.

Dưới đây là phần 7 trong chuỗi bài 17 ngày học từ vựng TOEFL cấp tốc.

 121. contemporary [kən’tempərəri] a. n. cùng thời, đương đại

 122. context [‘kɔntekst] n. bối cảnh

 123. contract [‘kɔntrækt, kən’trækt] n. hợp đồng

 124. contradict [,kɔntrə’dikt] v. mâu thuẫn, ngược lại

 125. contrary [‘kɔntrəri] a.&n. trái ngược

 126. contrast [kən’trɑ:st, -‘træst, ‘kɔntrɑ:st, -træst] n. tương phản, trái ngược

 127. contribute [kən’tribju:t] v. góp phần, chung sức

 128. controversy [‘kɔntrə,və:si] n. tranh cãi

 129. convene [kən’vi:n] v. triệu tập

 130. converse [kən’və:s] a. trò chuyện, hội thoại

 131. convert [kən’və:t] v. hoán đổi

 132. convince [kən’vins] v. thuyết phục

 133. cooperate [kəu’ɔpəreit] v. hợp tác

 134. coordinate [kəu’ɔ:dinit, kəu’ɔ:dineit] a. điều phối

 135. core [kɔ:] n. bản chất

 136. corporate [‘kɔ:pərit] a. công ty, đoàn thể

 137. correspond [,kɔ:ri’spɔnd] v. trả lời, phản ứng, tương ứng

 138. couple [‘kʌpl] n. cặp đôi

 139. create [kri’eit] v. tạo ra, thiết lập

 140. credit [‘kredit] n. tín dụng, tín nhiệm

  Nhận tư vấn 1-1

  CÙNG CHUYÊN GIA