fbpx
Tìm kiếm
Close this search box.
Tìm kiếm
Close this search box.

Những từ vựng phổ biến trong bài thi TOEFL (phần 6)

Những từ vựng phổ biến trong bài thi TOEFL (phần 6)

Bài thi TOEFL đòi hỏi bạn phải nắm chắc một lượng lớn từ vựng, đặc biệt là từ vựng học thuật chiếm đa số. Trên thực tế, nếu bạn muốn cải thiện điểm đọc TOEFL và nghe TOEFL nhanh chóng, bạn phải hiểu nội dung của bài viết và hiểu nội dung nghe bằng cách nắm vững các từ vựng cơ bản. American Study xin được tiếp tục chuỗi bài 570 từ cơ bản nhất trong bài thi TOEFL. Với các bạn học sinh có nền tảng yếu có thể cải thiện khả năng đọc, nghe, viết thông qua việc tích lũy các từ này.

Dưới đây là phần 8 trong chuỗi bài 17 ngày học từ vựng TOEFL cấp tốc.

 141. criterion [krai’tiəriən] n. tiêu chuẩn

 142. crucial [‘kru:ʃəl] a. quan trọng, chủ yếu

 143. culture [‘kʌltʃə] n. văn hóa

 144. currency [‘kərənsi] n. tiền tệ

 145. cycle [‘saikl] n. đạp xe, chu kỳ

 146. data [‘deitə] n. dữ liệu

 147. debate [di’beit] n.&v. tranh luận

 148. decade [‘dekeid] n.thập kỉ

 149. decline [di’klain] v. giảm xuống

 150. deduce [di’dju:s] v. suy luận

 151. define [di’fain] v. định nghĩa

 152. definite [‘definit] a. xác định, rõ ràng

 153. demonstrate [‘demənstreit] v. chứng minh

 154. denote [di’nəut] v. biểu thị

 155. deny [di’nai] v. từ chối

 156. depressed [di’pres] v. suy nhược, trầm cảm

 157. derive [di’raiv] v. chuyển hóa, suy diễn

 158. design [di’zain] v. n. thiết kế

 159. despite [di’spait] prep. mặc dù

 160. detect [di’tekt] v. phát hiện, khám phá

  Nhận tư vấn 1-1

  CÙNG CHUYÊN GIA