fbpx
Tìm kiếm
Close this search box.
Tìm kiếm
Close this search box.

Những từ vựng phổ biến trong bài thi TOEFL (phần 7)

Những từ vựng phổ biến trong bài thi TOEFL (phần 7)

Bài thi TOEFL đòi hỏi bạn phải nắm chắc một lượng lớn từ vựng, đặc biệt là từ vựng học thuật chiếm đa số. Trên thực tế, nếu bạn muốn cải thiện điểm đọc TOEFL và nghe TOEFL nhanh chóng, bạn phải hiểu nội dung của bài viết và hiểu nội dung nghe bằng cách nắm vững các từ vựng cơ bản. American Study xin được tiếp tục chuỗi bài 570 từ cơ bản nhất trong bài thi TOEFL. Với các bạn học sinh có nền tảng yếu có thể cải thiện khả năng đọc, nghe, viết thông qua việc tích lũy các từ này.

Dưới đây là phần 9 trong chuỗi bài 17 ngày học từ vựng TOEFL cấp tốc.

 161. deviate [‘di:vieit, ‘di:viət] v. đi chệch, chuyển hướng

 162. device [di’vais] n. thiết bị

 163. devote [di’vəut] v. cống hiến, hiến dâng

 164. differentiate [,difə’renʃieit] v. phân biệt

 165. dimension [di’menʃən, dai-] n. kích thước

 166. diminish [di’miniʃ] v. giảm bớt

 167. discrete [dis’kri:t] a. rời rạc, không liền mạch

 168. discriminate [dis’krimineit, dis’kriminət] v. phân biệt

 169. displace [dis’pleis] v. chuyển chỗ, đổi chỗ

 170. display [,dis’plei] v.&n. trình bày, thể hiện

 171. dispose [dis’pəuz] v. loại bỏ

 172. distinct [dis’tiŋkt] a. đặc trưng, riêng biệt

 173. distort [dis’tɔ:t] v. bóp méo

 174. distribute [di’stribju:t, ‘dis-] v. phân phối, phân chia

 175. diverse [dai’və:s, di-] a. đa dạng

 176. document [‘dɔkjumənt, ‘dɔkjument] n.v. văn bản, viết, theo dõi

 177. domain [dəu’mein] n. miền, lãnh địa

 178. domestic [dəu’mestik] a. nội địa

 179. dominate [‘dɔmineit] v. chiếm lĩnh

 180. draft [drɑ:ft, dræft] n. bản nháp, phác thảo

  Nhận tư vấn 1-1

  CÙNG CHUYÊN GIA