fbpx
Tìm kiếm
Close this search box.
Tìm kiếm
Close this search box.

Phân tích một bài đọc TOEFL khó: Lý thuyết đạo đức của Socrates

Phân tích một bài đọc TOEFL khó: Lý thuyết đạo đức của Socrates
Student-speaking

Lần này, American Study sẽ phân tích một câu khó và dài trong TOEFL để giúp các bạn hiểu các phân tích câu trong bài đọc TOEFL nhé.

The Athenian philosopher Socrates (470-399 B.C.) was the first person in Greece to propose a morality based on individual conscience rather than the demands of the state, and for this he was accused of not believing in the city’s gods and so corrupting the youth, and he was condemned to death. (TPO43, 51)

 propose /prə’poz/ v. đề xuất

 morality /mə’rælɪtɪ/ n. đạo đức

 conscience /’kɑnʃəns/ n. lương tâm

 corrupt /kə’rʌpt/ v. tham nhũng

 condemn /kən’dem/ v. lên án, chỉ trích

Giờ sau khi phân tích được các từ vựng chính, bạn hãy nhóm các thành phần trong câu như sau:

The Athenian philosopher Socrates (470-399 B.C.) was the first person (in Greece) (to propose a morality) (based on individual conscience) (rather than the demands of the state), and (for this) he was accused (of not believing in the city’s gods and so corrupting the youth), and he was condemned to death. 

Các thông tin quan trọng được phân tích như sau:

  1. Giới từ:(in Greece) 
  2. Động từ phụ: (to propose a morality)
  3. Phân từ bị động: (based on individual conscience)
  4. Giới từ: (rather than the demands of the state)
  5. Giới từ: (for this)
  6. Giới từ: (of not believing in the city’s gods and so corrupting the youth)

Vậy giờ bạn đã tự dịch câu được chưa:

Nhà triết học người Athens Socrates (470-399 trước Công nguyên) là người đầu tiên (ở Hy Lạp) (đề xuất một đạo đức) (dựa trên lương tâm cá nhân) (chứ không phải theo yêu cầu của nhà nước), và (vì điều này), ông đã bị buộc tội (không tin vào các vị thần của thành phố và làm hư hỏng giới trẻ), và ông đã bị kết án tử hình.

    Nhận tư vấn 1-1

    CÙNG CHUYÊN GIA