fbpx
Tìm kiếm
Close this search box.
Tìm kiếm
Close this search box.

Từ vựng TOEFL: Chủ đề Văn hóa

Từ vựng TOEFL: Chủ đề Văn hóa
Neighbors

Các bạn đang ôn thi TOEFL hẳn sẽ biết rằng từ vựng có ảnh hưởng tương đối đến điểm số của ban. Càng nhiều từ vựng càng tốt. Sau đây American Study xin giới thiệu đến các bạn các từ vựng thuộc một chủ đề rất phổ biến và quan trọng: Chủ đề văn hóa

 homogeneous: giống nhau về mặt chủng tộc 

 mainstream: đại chúng

 dialect: tiếng địa phương (khác accent: giọng địa phương)

 discrepancy: khác biệt, tương phản

 misconception: hiểu lầm = misunderstanding

 barrier: rào cản ~ bar, = barricade

 discrimination:  phân biệt 

racial/sexual discrimination, discriminate (+against)

 hierarchy: hệ thông cấp bậc

 insularity: người thuộc đảo ( insular, ^island)

VD: British industry has often been criticized for its linguistic insularity.

 microcosm: vi mô micro + cosm(os)

 nostalgia = homesickness

 patriot: lòng yêu nước (<> traitor)à patriotic, patriotism

 compatriot: đồng hương (com + patriot)

 vernacular: thổ ngữ, ngôn ngữ gốc

 immigration: người nhập cư ~ immigrant, immigrate khác với emigration (~ emigrant, emigrate) là di cư

 antipodes: bên kia bán cầu (Any two places or regions on diametrically opposite sides of the Earth“from North America to the Antipodes”)

 permeate: thấm, hút, ngấm

VD: Smoke permeated the house.

 entrepreneur: doanh nhân (~ enterprise)à entrepreneurship

 practitioner: người hành nghề praction(practice) + er

 celebrity = a famous person= luminary, VIP

 proxy: ủy quyền, ủy thác

 anecdote: giai thoại, câu chuyện nhỏ (à anecdotal)

 notoriety: tai tiếng (notorious)

 counterpart: tương ứng, ngang bằng

VD: Who’s George Bush’s counterpart in China? 

 peer: ngang nhau, bạn đồng trang (~ peep)

 subordinate: cấp dưới <> superior

 tactics: chiến thuật khác với strategy (chiến lược)marketing strategy v.s. selling tactics

 nuance: a subtle difference in meaning

 benchmarking: điểm chuẩn 

 punctual: đúng giờ (à punctuality)

 absenteeism: vắng mặt absent à absentee à absenteeism

 flextime = flex(flexible) + time

 harass: quấy rối (à harassment)Mary said that Gary had sexually harassed her.

 redundancy: lặp lại, thừa – network redundancy

 downsize: giảm cỡ (~ lay off)

 ballot: phiếu bầu (= vote)

 impartial: không thiên vị (<> partial)

 lobby: hành lang (n.) vận động hành lang(v.)

 shortlist (BE) a list of applicants who have been deemed suitable and from which the successful person will be chosen à (v.)

 equilibrium: cân bằng, bình quân

 quantitative: lượng (<> qualitative – chất)

 contingency: dự phòng

 incur: gánh chịu incur debts/hatred/dange khác với occur, concur, recur: xảy ra

 ethical: đạo đức ~ ethics, <> unethical

 dubious: mơ hồ (~ doubt)People were dubious about the result.

 manifestation: biểu hiện ( manifest)

 subtitle: phụ đề (sub + title)^ subsidiary, submarine, subway (BE: underground, tube), suburb(~ downtown, uptown, outskirts)

 dubbing: phụ đề

 vogue: thịnh hành, chic

 bizarre : kỳ dị 

 mediocre: tầm thường

 connoisseur: sành điệu, thời thượng

  Nhận tư vấn 1-1

  CÙNG CHUYÊN GIA