fbpx
Tìm kiếm
Close this search box.
Tìm kiếm
Close this search box.

Những từ vựng phổ biến trong bài thi TOEFL (phần 2)

Những từ vựng phổ biến trong bài thi TOEFL (phần 2)

Bài thi TOEFL đòi hỏi bạn phải nắm chắc một lượng lớn từ vựng, đặc biệt là từ vựng học thuật chiếm đa số. Trên thực tế, nếu bạn muốn cải thiện điểm đọc TOEFL và nghe TOEFL nhanh chóng, bạn phải hiểu nội dung của bài viết và hiểu nội dung nghe bằng cách nắm vững các từ vựng cơ bản. American Study xin được tiếp tục chuỗi bài 570 từ cơ bản nhất trong bài thi TOEFL. Với các bạn học sinh có nền tảng yếu có thể cải thiện khả năng đọc, nghe, viết thông qua việc tích lũy các từ này.

Dưới đây là phần 2 trong chuỗi bài 17 ngày học từ vựng TOEFL cấp tốc.

 21. aid [eid] v.giúp đỡ n. viện trợ, trợ giúp

 22. albeit [ɔ:l’bi:it] conj. tuy nhiên, mặc dù

 23. allocate [‘æləukeit] v. chỉ định, phân bổ

 24. alter [‘ɔ:ltə] v.thay đổi

 25. alternative [ɔ:l’tə:nətiv] n., a, thay thế, lựa chọn khác

 26. ambiguous [æm’biɡjuəs] a. mơ hồ, không rõ ràng

 27. amend [ə’mend] v.sửa đổi, cải thiện

 28. analogy [ə’nælədʒi] a.so sánh, tương ứng

 29. analyze [‘ænəlaiz] v. phân tích

 30. annual [‘ænjuəl] a. hằng năm, thường niên

 31. anticipate [æn’tisipeit] v. mong đợi

 32. apparent [ə’pærənt] a. trong suốt

 33. append [ə’pend] v. thêm vào

 34. appreciate [ə’pri:ʃieit] v. coi trọng, quý trọng

 35. approach [ə’prəutʃ] v. hướng đến, tiến đến

 36. appropriate [ə’prəuprieit, ə’prəupriət] a. phù hợp

 37. approximate [ə’prɔksimit] a. xấp xỉ, tương đương, ngang bằng

 38. arbitrary [‘ɑ:bitrəri] a. chuyên quyền, độc đoán

 39. area [‘εəriə] n. khu vực, diện tích

 40. aspect [‘æspekt] n. khía cạnh, phương diện

  Nhận tư vấn 1-1

  CÙNG CHUYÊN GIA